Profielschets Bestuurslid M/V  


Algemeen
Onderlinge Uitvaartverzekering De Laatste Eer UA (DLE) te Steenwijk is ooit opgericht in 1883 om haar leden bij te staan bij het uitvoeren van hun begrafenis. Hiertoe werd als de vervanging van de burenplicht een uitvaartbedrijf gestart, gevolgd door een verzekeringsbedrijf. Onderlinge Uitvaartverzekering De Laatste Eer UA staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dagelijkse beleidsbepalers van financiële instellingen, waaronder bestuursleden en directie, worden door DNB of AFM getoetst op “betrouwbaarheid” en “geschiktheid”.
 
De Laatste Eer is “springlevend” en druk met het aanpassen en professionaliseren van haar organisatie aan de veranderende marktsituatie op uitvaartverzorgings en –verzekeringsgebied. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan een nieuwe dienstverlening en uitstraling. Nieuwe verzekeringsproducten en een andere marktgerichte manier van werken.
Maar we zijn er nog niet. Alle ontwikkelingen vragen om een betrokken en deskundig bestuur. In verband met het beëindigen van de bestuurstermijn van een van beide penningmeesters wordt gezocht naar een nieuw algemeen bestuurslid met een financiële en/of juridische achtergrond die o.a. onderdeel wordt van de Financiële Commissie. De Financiële Commissie houdt zich bezig met o.a. het kapitaalbeleid, risicobeheersing en het beheer van het vermogen van DLE.
 
Organisatie
Het bestuur van De Laatste Eer te Steenwijk (DLE) vertegenwoordigt de leden van de vereniging bij het besturen en toezicht houden op de verzekerings- en verzorgingsactiviteiten. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de activiteiten overgedragen aan een directeur. Tezamen vormen zij de dagelijkse beleidsbepalers. Het bestuur bestaat thans uit 5 personen. Een voorzitter, secretaris, 2 penningmeesters en een algemeen bestuurslid. Kijk voor een kennismaking op onze website www.dle-verzekering.nl onder “Over ons”.
Bestuursleden ontvangen een vergoeding van thans € 250 per maand en een reiskostenvergoeding op basis van kilometerdeclaraties.
 
Bestuur
Het bestuur is o.a. verantwoordelijk voor:
- het beleid van DLE en de uitvoering van de bijbehorende doelstellingen
- de naleving van wet- en regelgeving, zoals die onder meer is geformuleerd door de    Autoriteit Financiële Markten (AFM)
- het formuleren en beheersen van risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten
- het toezicht houden op een effectieve bedrijfsvoering
- het verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de financiële gang van zaken aan de ledenvergadering
 
Algemene profielschets voor bestuursleden
De algemene kenmerken voor een bestuurslid zijn als volgt:
- is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen en bepalen
- kan een afgewogen en zelfstandig oordeel vormen over risico’s die worden gelopen
- heeft een kritische houding en durft door te vragen
- kan cijfers en managementinformatie interpreteren
 
Complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit zijn een voorwaarde voor een goede taakvervulling door het bestuur. Het bestuur van DLE wil graag de huidige gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd, behouden. Vrouwen en personen in de leeftijd van 35-55 jaar worden dan ook nadrukkelijk gevraagd te solliciteren.

Informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:
 
Hendrik Jan Gorter, bestuurslid   06 – 51 20 46 08     -   hj@gorterp4.nl
David Meiboom, directeur             06 – 12 55 22 60     -   meiboom@dle-verzekering.nl

Solliciteren?
Wij stellen uw reactie erg op prijs.
Sollicitatiebrieven voorzien van motivatie en CV kunnen verzonden of gemaild worden naar:
 
Postbus          De Laatste Eer 
                          t.a.v. D. Meiboom
                          Postbus 126
                          8330 AC  Steenwijk
 
E-mail              meiboom@dle-verzekering.nl
 
De sluitingsdatum van solliciteren is 1 maart 2020.

---------------------------------------------------------------------------

 

Oproep Algemene Ledenvergadering
Steenwijk, dinsdag 28 mei 2019Hierbij nodigen wij u, als lid van De Laatste Eer Steenwijk, uit voor de algemene ledenvergadering van Onderlinge Uitvaartverzekering De Laatste Eer U.A. U bent meer dan welkom op dinsdag 28 mei om 19:30 uur in de koffiekamer van De Laatste Eer aan de Kornputsingel 42 te Steenwijk.
De ledenvergadering duurt naar verwachting een uur en wordt afgesloten met een optreden van Veld & Ko.

De agenda ziet er als volgt uit:
 
1.  Opening en vaststelling agenda om 19:30 uur
2.  Ingekomen stukken en mededelingen
3.  Notulen ledenvergadering 29 mei 2018
4.  Toelichting op 2018 en vooruitblik
5.  Toelichting en goedkeuring jaarrekening 2018 alsmede décharge bestuur
6.  Aftredend en niet herkiesbaar, Wilfried Gerner (Onna) en Luitsen Madhuizen     
      (Giethoorn)
7.  Goedkeuren benoeming nieuw bestuurslid, Arnoud Kuiper (Sneek)
8.  Rondvraag
9.  Sluiting

Pauze
 
·     Optreden in de Kapel van ‘Veld & Ko’ met aansluitend een hapje en een drankje.
 
De notulen van de vorige ledenvergadering en een uittreksel van de jaarrekening 2018 liggen, vanaf 13 mei, ter inzage bij ons op kantoor.

Graag vernemen wij of wij op uw komst kunnen rekenen.
Aanmelden kunt u door uw gegevens op onze website achter te laten of te bellen met 0521 - 513 660.

---------------------------------------------------------------------------

 

Oproep Algemene Ledenvergadering
Steenwijk, dinsdag 29 mei 2018


Op dinsdag 29 mei a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.
Zoals gebruikelijk bent u om 19.30 uur welkom in onze kapel aan de Kornputsingel 42 te Steenwijk. 

Aanmelden

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen ledenvergadering 23 mei 2017 *
  4. Toelichting op 2017 en vooruitblik
  5. Pauze
  6. Toelichting en goedkeuring jaarrekening 2017 *
  7. Goedkeuring voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement *
  8. Samenstelling bestuur, goedkeuren benoeming nieuwe bestuurslid/leden
  9. Rondvraag
10. Sluiting

* De notulen van de vorige ledenvergadering, een uittreksel van de jaarrekening 2017 en het gewijzigde huishoudelijk reglement liggen vanaf 15 mei 2018, ter inzage bij ons op kantoor.

---------------------------------------------------------------------------

  

Profielschets Bestuurslid M/V

Algemeen
Onderlinge Uitvaartverzekering De Laatste Eer UA (DLE) te Steenwijk is ooit opgericht in 1883 om haar leden bij te staan bij het uitvoeren van hun begrafenis. Hiertoe werd als de vervanging van de burenplicht een uitvaartbedrijf gestart, gevolgd door een verzekeringsbedrijf. Onderlinge Uitvaartverzekering De Laatste Eer UA staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dagelijkse beleidsbepalers van financiële instellingen, waaronder bestuursleden en directie, worden door DNB of AFM getoetst op “betrouwbaarheid” en “geschiktheid”.
 
De Laatste Eer is “springlevend” en druk met het aanpassen en professionaliseren van haar organisatie aan de veranderende marktsituatie op uitvaartverzorgings en –verzekeringsgebied. Er is hard gewerkt aan een nieuwe uitstraling met een vernieuwd logo, website en advertentielijn. Onze kapel en uitvaartcentrum aan de Kornputsingel zijn grondig verbouwd. Nieuwe verzekeringsproducten en een andere marktgerichte manier van werken.
Maar we zijn er nog niet. Alle ontwikkelingen vragen om een betrokken en deskundig bestuur. In verband met het beëindigen van de bestuurstermijn wordt gezocht naar een penningmeester.
 
Het bestuur van De Laatste Eer te Steenwijk (DLE) vertegenwoordigt de leden van de vereniging bij het besturen en toezicht houden op de verzekerings- en verzorgingsactiviteiten. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de beide activiteiten overgedragen aan een directeur. Tezamen vormen zij de dagelijkse beleidsbepalers.
Het bestuur bestaat thans uit 6 personen.
Een voorzitter, 2 secretarissen, 2 penningmeesters en een algemeen bestuurslid. Kijk voor een kennismaking op onze website www.dle-verzekering.nl.
Bestuursleden ontvangen een vergoeding van € 250 per maand en een reiskostenvergoeding (op basis van kilometerdeclaraties voor zaken die buiten de reguliere bestuurs- en commissiebijeenkomsten vallen).
 
Bestuur
Het bestuur is o.a. verantwoordelijk voor:
- het beleid van DLE en de uitvoering van de bijbehorende doelstellingen
- de naleving van wet- en regelgeving, zoals die onder meer is geformuleerd door de    Autoriteit Financiële Markten (AFM)
- het formuleren en beheersen van risico’s verbonden aan de ondernemings-  activiteiten
- het toezicht houden op een effectieve bedrijfsvoering
- het verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de financiële gang van zaken aan de ledenvergadering
 
Algemene profielschets voor bestuursleden
De algemene kenmerken voor een bestuurslid zijn als volgt:
- is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen en bepalen
- kan een afgewogen en zelfstandig oordeel vormen over risico’s die worden gelopen
- heeft een kritische houding en durft door te vragen
- kan cijfers en managementinformatie interpreteren
 
Complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit zijn een voorwaarde voor een goede taakvervulling door het bestuur. Het bestuur van DLE wil graag de huidige gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd, behouden. Vrouwen en personen in de leeftijd van 35-55 jaar worden dan ook nadrukkelijk gevraagd te solliciteren.

Informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:
 
Hendrik Jan Gorter, bestuurslid   06 – 51 20 46 08     -   hj@gorterp4.nl
David Meiboom, directeur             06 – 12 55 22 60     -   meiboom@dle-verzekering.nl

Solliciteren?
Wij stellen uw reactie erg op prijs.
Sollicitatiebrieven voorzien van motivatie en CV kunnen verzonden of gemaild worden naar:
 
Postbus          De Laatste Eer 
                          t.a.v. D. Meiboom
                          Postbus 126
                          8330 AC  Steenwijk
 
E-mail              meiboom@dle-verzekering.nl
 
De sluitingsdatum van solliciteren is vrijdag 27 april 2018.

---------------------------------------------------------------------------

Oproep Algemene Ledenvergadering
Steenwijk, dinsdag 23 mei 2017

Op dinsdag 23 mei a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.
Zoals gebruikelijk bent u om 19.30 uur welkom in onze kapel aan de Kornputsingel 42 te Steenwijk. 

---------------------------------------------------------------------------

PERSBERICHT
Steenwijk, 27 mei 2016

De Laatste Eer mikt op samenwerking nieuw crematorium Steenwijkerland; mooie resultaten en toekomstplannen gepresenteerd tijdens ledenvergadering

De Laatste Eer Steenwijk mag terugkijken op een jaar vol beweging. Ontwikkelingen in de juiste richting: voorwaarts. De nieuwe bestuursvoorzitter Albert Noordkamp leidde de aanwezigen door de vele ontwikkelingen en stelde het nieuwe bestuurslid Reitze Brouwer voor. Directeur David Meiboom gaf een toelichting op 2015 en een vooruitblik op 2016.

Groeiende en bloeiende vereniging

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van groei. Zo mocht De Laatste Eer twee zusterverenigingen uit Wolvega opnemen in haar vereniging. Eerder, in 2014, vond al de overname plaats van een uitvaartvereniging uit Staphorst. Al met al groeide het aantal verzekerden fors en het werkgebied van De Laatste Eer breidde flink uit.

Tevens werden er door samenwerkingen met andere uitvaartondernemingen meer uitvaartverzekeringen afgesloten. Dit zorgde voor een groei in premie en toename van verzekerd kapitaal. “Uitstekende resultaten waar we uiteraard heel tevreden over zijn”, blikt David Meiboom terug. “De groei laat ook zien dat steeds meer mensen serieus nadenken over hun uitvaart en maar ook de financiering daarvan. Dat is van groot belang. Vergelijk het met je pensioen. Iedereen vindt het belangrijk, maar het krijgt vaak te laat de aandacht die het nodig heeft.”

Groei zit er ook in het aantal uitvaarten dat De Laatste Eer mocht verzorgen. “We merken dat de mensen in Staphorst en Wolvega ons beginnen te vinden. Dat vertrouwen stellen wij bijzonder op prijs. Speciaal voor de bewoners van Wolvega en omstreken hebben we een uitvaartbegeleider uit die regio aangenomen. Ons nieuwe bestuurslid Reitze Brouwer is daar ook woonachtig. Betrokkenheid en bekendheid met de plaatselijke markt en de mensen die er wonen, vinden we dan ook erg belangrijk” aldus Meiboom.

Samenwerking met nieuw crematorium

Tussen alle goede berichten had David Meiboom ook een primeur voor de aanwezigen. De Laatste Eer voert gesprekken met de initiatiefnemer, Respectrum Crematoria, van het nieuw te bouwen crematorium in Steenwijkerland. Het doel: een nauwe samenwerking. “Wij vinden het plan om hier een nieuw crematorium te bouwen van grote toegevoegde waarde voor de regio. Met zoveel begraafplaatsen vinden we het logisch dat er ook een crematorium dichtbij huis komt. Ook voor de inwoners van Wolvega en omstreken biedt dit meer keuze en zelfs minder reisafstand”, aldus Meiboom.

Klaar voor de toekomst

Naast concrete toekomstplannen heeft De Laatste Eer meer ambities waarop werd vooruitgekeken. Zo zijn verhoging van de kwaliteit en lokale herkenbaarheid speerpunten voor de komende jaren. Het team, bestuur en de directie zijn positief gestemd dat de ingeslagen weg tot een gezonde ontwikkeling zal leiden. Zo is er voor De Laatste Eer Steenwijk ook de komende jaren alle ruimte om verder te groeien.

---------------------------------------------------------------------------

 

PERSBERICHT
Steenwijk, 26 november 2014

  

Begrafenisverenigingen Wolvega kiezen voor De Laatste Eer Steenwijk

Ze bestaan al zo’n 95 en 108 jaar. R.K. Begrafenisvereniging Sint Franciscus en Begrafenis- en Crematievereniging Wolvega e.o. hebben een lange geschiedenis. En die geschiedenis gaat binnenkort naadloos over in een nieuwe toekomst. Want beide verenigingen hebben besloten hun activiteiten over te dragen aan een andere vereniging in de regio, De Laatste Eer Steenwijk. Daarmee wordt lokale traditie en historie bewaard en voortgezet.

De drie verenigingen hebben dan ook veel gemeen. De Laatste Eer Steenwijk bestaat al 130 jaar en heeft daarmee een even rijke historie als de verenigingen uit Wolvega. De verbondenheid met de regio, de diepe wortels en dezelfde waarden en normen. Het maakt de keuze voor de vereniging logisch en de overstap voor de leden heel natuurlijk. Vooral het belang van de leden en de continuïteit waren de aanleiding voor het overdragen van de verenigingsactiviteiten.

Vertrouwen en Zekerheid


“Het bleek steeds moeilijker te worden om nieuwe bestuursleden te vinden en nieuwe leden te werven”, aldus voorzitter Kees de Groot van R.K. Begrafenisvereniging Sint Fransciscus. “De financiële risico’s voor onze leden nemen alleen maar toe waardoor het maar de vraag zou zijn hoe lang wij nog aan onze verplichtingen kunnen voldoen”. De Laatste Eer biedt die continuïteit en zekerheid. Want naast kennis van de regio en vele jaren ervaring heeft de uitvaartvereniging ook de financiën goed voor elkaar. “De Laatste Eer Steenwijk staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Dat geeft het nodige vertrouwen en bovendien zekerheid voor de toekomst”, vult Egbert Kanis, voorzitter van Begrafenis- en Crematievereniging Wolvega e.o., aan.

Volledig verzorgdDat de Steenwijkse uitvaartvereniging klaar is voor de toekomst blijkt ook uit de vernieuwende stappen die zij eerder dit jaar zetten. Vernieuwing in de meest letterlijke vorm, want het uitvaartcentrum van De Laatste Eer, in hartje Steenwijk, werd eerder dit jaar grondig verbouwd. De historische locatie werd in oude glorie hersteld en is daarmee een sfeervolle plek voor een uitvaart- of gedenkdienst. “Naast uitvaartverzekeraar is De Laatste Eer ook een volwaardig uitvaartbedrijf met een prachtig uitvaartcentrum, eigen mensen en materiaal waaronder rouwauto’s. En dat is prettig voor de leden. Overigens zijn alle leden vrij in het kiezen van een uitvaartonderneming, dat was eveneens een groot pluspunt van de overname”, aldus de heer Kanis.

Persoonlijk verbonden


Ook David Meiboom, directeur De Laatste Eer Steenwijk, kijkt met goed gevoel terug op de gesprekken die leidden tot de overname. “Al snel bleken we op dezelfde golflengte te zitten. Gelijke normen en waarden en, het meest belangrijk, ook bij ons staat de mens centraal.” De heer Meiboom is bovenal trots op het vertrouwen dat zij krijgt van de beide verenigingen. “En de verantwoordelijkheid naar de leden. Want de beste en persoonlijke zorg, daar gaat het om. Wij staan leden maar ook niet-leden bij met de begeleiding van een persoonlijk afscheid. En doen dat op de plek waar men zich het meest verbonden voelt. Of dat nu in Steenwijk of Wolvega is. Wij zijn verbonden met de gehele regio, maar vooral met al haar bewoners.”

---------------------------------------------------------------------------

 

 

DLE Uitvaartverzekering

T: 0521-513660
info@dle-verzekering.nl

Kornputsingel 40 - 42a
8331 JV Steenwijk

openingstijden
Maandag t/m Vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur

 

Bel me terug uitvaartverzekering
Wilt u dat we u zo snel mogelijk terug bellen voor meer informatie?
Laat het ons hier weten
De Laatste Eer Uitvaart Verzekering
Menu